بیست و پنج درصد از شبکه داخلی و خطوط انتقال آب روستایی گچساران فرسوده است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top