قراردادهای ساخت الکتروپمپ‌های طرح انتقال نفت گوره-جاسک امضا می‌شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top